Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2016 14:19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ (από 17-03-2016 έως και 23-03-2016)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (από 17-03-2016 έως και 23-03-2016)

 

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.), προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υπότροφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (24/Α΄) και τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του ν. 4310/2014 (258/Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 17-03-2016 έως και 23-03-2016.