Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 13:16

Επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχοντας υπόψη:

 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4009/2011 ( Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

2.      Την Υ.Α. με αριθμό Φ122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. 353/19.2.2013 τ. Β΄) «Διαδικασία Ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο»

3.      Την με αριθμ. πρωτ. 1648/30-04-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκλογή Διευθυντών  

4.      Την Πράξη Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά 16/30.5.2014

5.      Το με αριθμό 2246/18-6-2014 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η εκλογική διαδικασία της 17/6/2014 απέβη άγονη, δεδομένου ότι κανένας από τους υποψηφίους δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων όπως ο νόμος ορίζει (Ν.4009/2011),

  ο ρ ί ζ ο υ μ ε

 ως ημερομηνία διεξαγωγής της επαναληπτικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, την Παρασκευή 20/06/2014 και ώρες 09:00-14:00. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                                  ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ