Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 13:25

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017 τ. Β΄)  οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος  θα  υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε προθεσμία  που θα ανακοινωθεί από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία  και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφέρονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση   140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017 τ. Β΄)

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 &
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ