Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017 10:29

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (έως και 3 Αυγούστου 2017)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το διδακτικό έτος 2017 – 2018 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 3 Αυγούστου 2017 (03-08-2017). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων