Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 14:40

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.»

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του σε Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), με μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄), με μεταφορά της θέσης και της δαπάνης μισθοδοσίας τους.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά είναι:

         Α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν τα τμήματα του Ιδρύματος.

         Β) να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με το αντικείμενο αυτό.

         Γ) να έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό –εφαρμοσμένο –διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό /ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή να έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

  Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: 

         α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει και στο Ίδρυμά μας.

         β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός 

         γ) απόφαση  Διεύθυνσης Σχολής του Ιδρύματός μας.  

        Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση   του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

        Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (δηλώνοντας και το τμήμα ή τα τμήματα της Σχολής που επιθυμούν να μεταταγούν), βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων που απαιτούνται από το νόμο, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης), ή στις Γραμματείες των Σχολών του Ιδρύματος(Γραμματεία Σ.Τ.ΕΦ.-ισόγειο κτιρίου Β’ και Γραμματεία Σ.Δ.Ο.-Α’ όροφος κτιρίου Δ’).

Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού στα τηλέφωνα:210 5381361και 210 5692805 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για το Ίδρυμα.


  Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ