Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 12:17

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το αρ. πρ. 1574/21-6-2016 Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής, ο καθηγητής κ. Αθανάσιος Σπυριδάκος αναδείχθηκε Διευθυντής ΣΔΟ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ.